کروماتوگرافی و فیلتریزاسیون

کروماتوگرافی و فیلتریزاسیون


Project Description

FPLC,HPLC,GC,TFF,UF

سیستم ها کروماتوگرافی مایع و گازی (HPLC, GC, GC-Mass)

Konik logo

شرکت آریا ژن نماینده رسمی کمپانی Gibnik- Konik اسپانیا ، تولید کننده انواع سیستم های کروماتوگرافی مایع HPLC

HPLC-Mass,، کروماتوگرافی گازی GC  GC-Mass ,   ، سیستم های تلفیقی HPLC+GC  و کروماتوگرافی چند بعدی می باشد .

سیستم های کروماتوگرافی ساخت کمپانی Gibnik- Konik اسپانیا قابلیت کاربری در صنایع دارویی ، غذایی ، شیمی، محیط زیست و علوم زیستی را دارد.

شرکت آریاژن وارد کننده انواع سیستم های کروماتوگرافی پروتئین FPLC جهت کاربری در مقیاس پایلوت و تولید صنعتی می باشد.


?>