خدمات علمی

خدمات علمی

اجرای پروژه ای  علمی در زمینه زیست فن آوری و ژنتیک با همکاری دانشگاه های و مراکز تحقیقاتی معتبر خارج از کشور

خدمات ژنومیکس با استفاده از تکنیک Microarray

خدمات تعیین توالی با استفاده از تکنیک NGS(Next Generation Sequencing)

?>