میکروارری

میکروارری


Project Description

Scanner, Hybridization Station, Spotter

میکرواری

شرکت آریا ژن وارد کننده تجهیزات  Microarray شامل Spotter, Hybridization station, Scanner به منظور کاربری در مطالعات ژنومیکس می باشد.


?>