فریز درایر

فریز درایر


Project Description

شرکت آریاژن وارد کننده انواع درایر ، وکیوم درایر و فریز درایر جهت کاربری در مقیاس آزمایشگاهی ، پایلوت و تولید صنعتی می باشد.

کاربری در علوم دارویی ، نانوتکنولوژی ، بیوتکنولوژی ، غذایی و پزشکی

شرکت آریاژن وارد کننده انواع فریز درایر ، لیوفلایزر ، کانسنتریتور  جهت کاربری در مقیاس آزمایشگاهی ، پایلوت و تولید صنعتی می باشد.

Freeze Dry Systems

Capacities from 1 to 18 liters

COLLECTOR TEMPERATURE from -50° C to -105° C

?>