اولتراسانتریفیوژ

اولتراسانتریفیوژ


Project Description

سانتریفیوژ،سانتریفیوژ دوربالا،اولتراسانتریفیوژ

شرکت آریاژن نماینده زسمی کمپانیHitachi ژاپن اسازنده انواع سانتریفیوژ های اولترا سانتریفیوژ , سانتریقیوژ با دور بالا و سانتریفیوژهای آزمایشگاهی جهت کاربری در مقیاس آزمایشگاهی ، پایلوت و تولیدی در ایران می باشد.


?>