الکتروپوریتور

الکتروپوریتور


Project Description

کمپانی BTX Harvard آمریکا تولید کننده اصلی دستگاه های الکتروپوریتور به منظور انتقال ژنتیکی به باکتری، مخمر، قارچ، حشرات ، سلول  گیاهی و جانوری و سلول های جنینی است . بسیاری از آزمایشگاه های مرجع بین المللی که در زمینه انتقال ژنتیکی فعالیت پژوهشی دارند از دستگاه های ساخت کمپانی BTX Harvard استفاه می کنند که در مقالات متعددی به نام کمپانی BTX Harvard رجوع شده است.

کاربری به منظور انتقال به سول های پستانداران و جنینی:

الکتروپوریتور های ساخت کمپانی  BTXبه منظور استفاده در شرایط In Vivo, In Vitro, Ex Vivo,

 In Ovoکاربری دارد.

 

دستگاه های ساخت کمپانی BTX Harvardدر کاربری جنینی قابلیت Electro Cell Fusion را دارند.

  • Mammalian Cell Transfections/ Gene Therapy
  • Mammalian Cell Transfections/ Protein/ Drug
  • Nuclear Trasfer
  • Bacteria Yeast Electroporation
  • Plant Applications
  • Other Cell type
  • In Vivo Applications
?>