اسپکتروسکوپی

اسپکتروسکوپی


Project Description

شرکت آریاژن نماینده رسمی کمپانی  Jasco آمریکا سازنده انواع سیستم های اسپکتروسکوپی  (Spectroscopy)  جهت کاربری سنجش در علوم زیستی ، دارویی ، بیوتکنولوژی در ایران می باشد.

  • RAMAN MICRO-spectrometer
  • (Circular Dichroism (CD
  • اسپکتروفتومتر و میکروسکوپ    FT-IR
  • اسپکتروفتومتر های UV-Visible/NIR
  • اسپکتروفتومترهای فلورسانس و رامان
?>